หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
อัญมณีและเครื่องประดับ

กรอง

6.75
พรรคประเมินที่สาม
พลอยสีม่วง
ชัดเจน