ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป
Top 5 Positive Customer Reviews for 6000 reel
Produkts saņemts 22 kalendāra dienu laikā (Ķīna-Latvija (ES)) - solīto 17-27 kalendārās dienas. Izsūtīts 2 kalendāro dienu laikā. Produkts ir ļoti labas kvalitātes. Produkta apraksts un attēli atbilst saņemtajam produktam. Produkts iepakots ļoti drošā iepakojumā. Produkta virzība bija izsekojama nacionālā pasta interneta vietnē. Product received within 22 calendar days (China-Latvia (EU)) - promised 17-27 calendar days. Shipped out within 2 calendar days. The product is of very good quality. Product description and pictures match the product received. The product is packed in very safe packaging. Product track was traceable with national post.
I ´am loocking for the second reel. Is it possible to order an other reel for this model? It will be good to have the second reel as the reserve, with for example an other line. How can I order this reel? Thank you for your answer on my e-mail: miroslav.krejci@seznam.cz M.Krejci